Menu

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van F. Rooijakkers Aannemersbedrijf B.V. Om U goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens. F. Rooijakkers Aannemersbedrijf B.V. vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de nodige zorg verwerkt en beveiligd.

 

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV, gevestigd aan Kastanjehoutstraat 2A

5706 XZ Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze Contactgegevens:

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV

Kastanjehoutstraat 2A

5706 XZ Helmond

0492523246

info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl

www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens IBAN

- Fotomateriaal

- Identiteitsbewijs

 

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV) tussen zit.

 

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

- Wettelijke grondslag

- Sollicitatieprocedure: 4 weken

- Gerechtelijke procedures: 2 jaar

- Identiteitsbewijs: 5 jaar

- Telefonisch contact: 2 jaar

 

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt F. Rooijakkers Aannemersbedrijf B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl

 

Artikel 11. Wijzigen

 

F. Rooijakkers Aannemersbedrijf B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, op onze website, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.